Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Obsah


36. Astrologie

Je nazývána královským uměním, a to nikoliv neprávem. Avšak ne, aby byla královnou mezi všemi uměními, tím méně proto, že by byla vyhrazena jen pro pozemské krále, nýbrž ten kdo by ji byl schopen skutečně provozovat, mohl by v duchovním zaujímat královskou hodnost, protože by tím byl usměrňovatelem toho co nastane i nenastane.

Avšak není jediného pozemského člověka, jemuž jsou tyto schopnosti svěřeny. Takže všechny práce v tom musí zůstat jen žalostnými a nespolehlivými pokusy, jestliže to provádějící myslí vážně, a rouháním, pokud při tom na místo hluboké vážnosti působí sebepřeceňování a chorobná fantasie.

Hvězdné výpočty samy o sobě mohou být užitečné vlastně jen velmi málo; neboť k vyzařování hvězd bezpodmínečně patří jako vlastní síla účinku také živoucí jemnohmotnost v celé její činnosti, jako například svět myšlenkových forem, karmy, proudů temna a Světla ve hmotnosti, jakož i mnoho dalšího. Který člověk se smí nyní pochlubit, že všechno to ostře a jasně přehlíží až do nejhlubších hlubin a nejvyšších výšin hmotnosti?

Vyzařování hvězd vytváří jen cesty a průplavy, kterými všechno jemnohmotně živé může uceleněji pronikat k lidské duši, aby se tam projevilo. Obrazně vyjádřeno se to dá říci: Hvězdy dávají signál pro dobu, ve kterých se zpětná vzájemná působení  koncentrují skrze jejich paprsky, a mohou uceleněji proudit k člověku. K nepříznivým nebo nepřátelským vyzařováním hvězd připojují se v jemnohmotnosti pro dotyčného člověka doposud nevyřízená zlá zpětná působení, a naopak k příznivým vyzařováním jen dobré, odpovídající stejnému druhu. Proto dochází k tomu, že výpočty samy o sobě nejsou zcela bezcenné. Avšak je při tom nezbytný předpoklad, že při nepříznivém ozáření člověka jsou pro něj také nepříznivá vzájemná působení, nebo při příznivém ozáření zase příznivá. Jinak nemůže nastat nějaký účinek. Naproti tomu však nejsou také záření hvězd snad nějak mlhavá, sama o sobě bez spojení s jinými silami neúčinná, nýbrž mají také samočinné účinky v určitém přehrazení. Jsou-li pro člověka v jemnohmotném světě splatné a v činnosti jen špatné zpětné účinky, tak bude jejich činnost ve dnech nebo hodinách příznivějších vyzařováních hvězd, podle druhu záření zahrazena, zatlačena nebo jen přinejmenším omezena. Ovšem stejně tak je tomu i opačně, takže při pracujícím dobrém zpětném působení, jsou příznivá záření vlivem nepříznivých ozařování, která proudí v odpovídající době, zastavena.

I když tedy také průplavy vyzařování hvězd vlivem nedostatku stejnorodých účinků běží na prázdno, tak slouží přece ještě k dočasnému uzavření snad pracujícího jinorodého vzájemného působení, takže tedy nikdy nezůstávají bez účinku. Není-li to tedy pro takového dotyčného ve zpětném působení připraveno, tak právě nemohou dobrá záření přinášet vždy jen dobro, nebo špatná vždy jen zlo.

Astrologové nemohou na to říci: „No tak, přece máme pravdu.“ Neboť tato jejich pravda je jen podmíněna a velmi omezena. Neopravňuje to k často domýšlivým tvrzením a obchodnímu vychvalování. Naprázdno běžící průplavy záření hvězd mohou snad přinést přerušení, avšak nic jiného, ani dobro ani zlo. Musí se však zase připustit, že v jistém smyslu je dočasné přerušení špatného zpětného působení samo o sobě již něčím dobrým. Vytváří to přece utlačovanému čas k oddechu od moci zla a tím sílu k jeho dalšímu snášení.

Výpočty astrologů by navzdory tomu všemu mohly být vítány, jestliže nebudeme dbát časté vychloubačnosti a reklamy tak mnohých. Avšak kromě toho spolurozhodují tu ještě jiné důležité okolnosti, které činí výpočty velmi nespolehlivými, takže ve skutečnosti natropí na veřejnosti více škody než užitku.

Nepřichází totiž v úvahu jen těch několik hvězd, které jsou dnes astrologům při výpočtech k dispozici. Nesčetné jiné, astrologům vůbec neznámé hvězdy, které účinky zmenšují, posilují, křižují a posouvají, hrají tak velkou roli, že výsledný obraz výpočtu může být často zcela protilehlý tomu, co dnes může říci i ten nejlepší astrolog.

Nakonec je ještě rozhodující další bod, který je hlavní a nejobtížnější: je to duše každého člověka! Jen ten, kdo kromě všech jiných požadavků umí přesně zvážit každou tuto jednotlivou duši se všemi jejími schopnostmi, vlastnostmi, spletitostí karmy, jakož i v celém jejím úsilí, krátce, v její skutečné zralosti nebo nezralosti na onom světě až do posledního stupně, jen ten mohl by se případně odvážit výpočtů! Vyzařování hvězd mohou být pro člověka sebe příznivější, a přesto ho nemůže zasáhnout nic světlého, tedy dobrého, jestliže má kolem sebe příliš temna, vlivem stavu své duše. Avšak v opačném případě nemohou  člověka, jehož duševní stav kolem sebe strpí jen čistotu a Světlo, ty nejnepříznivější hvězdná vyzařování natolik stísňovat, aby utrpěl vážnou škodu, a nakonec se to vždy musí obrátit k dobru. Tak jednostranná, jak si to stoupenci astrologie při svých výpočtech představují, Všemohoucnost a moudrost Boha není. Ten nestaví osud svých lidí, tedy jejich štěstí a neštěstí, jen na záření hvězd. Tato ovšem silně spolupůsobí, ne jen u každého jednotlivce, nýbrž v celém světovém dění. Avšak v tom jsou také jen nástroji, jejichž činnost nejen že souvisí s mnohými dalšími vlivy, nýbrž tím také zůstávají závislé na možnostech jejich veškerých účinků.  I když mnozí astrologové mají za to, že pracují z vnitřního nazírání, vnuknutí a inspirace, tak to nemůže přispět k prohloubení natolik, aby bylo možné věnovat větší důvěru v přiblížení se skutečnosti pomocí výpočtů.

Jejich vnuknutí nemohou přicházet z vysokých oblastí, zůstávajících za zataženým závojem a za nezměrnou propastí, která je mezi vše přehlížejícím Duchem a lidstvem. Výpočty zůstávají jednostrannou slátaninou, jsou nedostatečné, mezerovité, zkrátka nedokonalé, a tedy falešné. Přinášejí neklid mezi lidi. Neklid je však duši nejnebezpečnějším nepřítelem; neboť narušuje zeď přirozené ochrany a tím právě vpouští často zlo, které by jinak nemohlo nalézt žádný přístup. Neklidnými stávají se mnozí lidé, kteří si říkají, že v tu dobu mají špatná vyzařování, avšak často důvěřivými a tím pošetilými, jestliže jsou přesvědčeni, že jsou právě podrobeni dobrým zářením. Při nedostatečnosti všech výpočtů, zatěžují se tím jen zbytečnými starostmi, místo toho aby měli vždy volného a radostného ducha, který k obraně shromáždí více síly, než mohou vyvinout ty nejsilnější špatné proudy. Astrologové by měli, jestliže nemohou jinak, klidně pokračovat ve své práci a snažit se v ní zdokonalit, avšak jen v tichosti a pro sebe, jak to skutečně vážně smýšlející mezi nimi také i činí! Ušetřili by tím ještě jiné lidi takovýchto nedokonalostí, protože působí jen zkázonosně a jako ovoce přináší otřesení sebedůvěry, škodlivá pouta volných duchů, jichž je třeba se bezpodmínečně vyvarovat.

Posolstvo Grálu od Abdrushina


Obsah

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt