Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Obsah


90. Antikrist

Lidé! Až přijde hodina, kdy podle Boží vůle nastane na zemi nutná očista a roztřídění, dbejte na vám zaslíbená, z části nadpozemská znamení na nebi!

Nedejte se pak mýliti těmi lidmi a církvemi, kteří se již dávno oddali Antikristu. Jest smutné, že ani církve dosud nevěděly, kde mají hledati tohoto Antikrista, který přece již tak dávno působí mezi všemi lidmi. Jen trochu bdělosti a museli by to poznati! Kdopak může jednati ještě více antikristovsky než ti, kdo Krista samotného tehdy potírali a konečně i zavraždili! Kdo se mohl hůře a také zřetelněji projeviti jako Kristův protivník!

Byli to nositelé a zástupci pozemského náboženství, kterým se pravdivé učení o Bohu prostřednictvím Syna Božího nehodilo do jejich výstavby. Opravdové poselství Boží nemohlo se tam hoditi proto, že stavba duchovních hodnostářů na zemi směřovala v první řadě k pozemskému vlivu, k pozemské moci a rozpětí. Dokazovali tím zcela jasně, že byli sluhy lidského rozumu, který směřuje jedině k pozemskému vědění a k pozemské moci a staví se nepřátelsky a jako překážka proti všemu, co jest mimo lidské pochopení! Protože Bůh zůstává úplně mimo pozemské rozumové vědění a právě tak i duchovno, jest právě proto rozum jedinou skutečnou překážkou! Jest ve svém způsobu proto také protivníkem všeho Božského a všeho duchovního! A s ním proto důsledně všichni lidé, kteří uznávají svůj rozum jako nejvyšší a nejsvrchovanější a hledí stavěti jen na něm!

Tehdejší nositelé náboženství se báli, aby učením Syna Božího nepozbyli vlivu v lidu. Jak dnes všichni vědí, to byl hlavní důvod k pomluvám, které se snažili rozšířiti proti Kristu a konečně byl to také důvod k popravě Syna Božího. Jako rouhače Bohu přibili na kříž toho, který byl poslán k jejich osvícení tímže Bohem, za jehož sluhy se vydávali!

Tak málo ve skutečnosti znali tohoto Boha a jeho vůli, ač chtěli namluviti lidem, že mu slouží. A ke cti Boží a jeho pozemské obraně – tohoto Syna Božího, Vyslance Božího … zavraždili!

Projevilo se to jako neblahý následek toho, že byli otroky svého pozemského rozumu, který tím bojoval jen o svůj vliv. Odevzdali se Antikristu, jemuž v tichu postavili v sobě trůn, jako katanské nástroje. Vždyť v tom nacházeli uspokojení svých lidských slabostí, své domýšlivosti, pýchy a ješitnosti.

Kdo očekává jasnější důkaz, tomu nemůže býti pomoci. Vždyť není nic, co by více odporovalo Kristu, Synu Božímu a jeho slovům! A Antikrist znamená přece bojovníka proti Kristu, proti spáse člověka v Božím poselství. Pudil je k tomu pozemský rozum! Právě tento rozum jako jedovatý výrůstek Luciferův jest mu nástrojem, který se stal lidstvu nejnebezpečnějším! Proto vyrostlo odedávna tak nepoměrně veliké pěstování lidského rozumu pro člověka na dědičný hřích! Ale za ním stojí Lucifer sám jako Antikrist ve vlastní osobě. On to jest, který mohl povznésti svou hlavu skrze lidi. On, jediný skutečný nepřítel Boha! Jméno Antikrista získal si nepřátelským bojem proti poslání Syna Božího. Nikdo jiný nebyl by měl k tomu sílu a moc, aby se stal Antikristem.

A Lucifer používá na zemi ke svému boji proti Boží vůli nejen jednotlivého člověka, nýbrž téměř veškerého lidstva, které tím také za projevu Božího hněvu vede ke zkáze! Kdo nemůže pochopiti tuto největší samozřejmost, že jen sám Lucifer může býti Antikristem, který se opovažuje stavěti se proti Bohu, tomu nebude nikdy možno pochopiti něco ze všeho toho, co se odehrává mimo hrubohmotnost, tedy mimo čistě pozemské. Takový musí se již dnes prohlásiti za ztraceného.

A jak tomu bylo tenkrát, tak je tomu i dnes! Dokonce mnohem hůře. Také dnes budou chtít mnozí zástupci náboženství velmi rozezleně bojovat, aby udrželi v chrámech a církvích dosud prováděné řády pozemského rozumu.

Právě tento lidský rozum, omezující všechno ušlechtilejší cítění, jest nejnebezpečnější z býlí, které Lucifer mohl roztrousiti mezi lidstvo. Všichni otroci rozumu jsou ve skutečnosti služebníci Luciferovi, kteří nesou spoluvinu na nesmírném zhroucení, které nyní musí přijíti na lidi.

Protože nikdo nehledal Antikrista v rozumu, bylo jeho příšerné rozšíření tím snazší! Lucifer triumfoval, protože tím uzavřel lidstvu každé pochopení všeho toho, co jest mimo hrubohmotnost. Uzavřel je tím od skutečného života! Od místa, na kterém teprve začíná styk s duchovnem, které vede do blízkosti Boha!

Tím se zakotvil na této Zemi jako pán země a hlavní části lidstva.

Nebylo pak také divu, že mohl proniknouti až k oltářům a že mu museli padnouti za oběť pozemští zástupci náboženství i křesťanských církví. Také oni očekávají Antikrista teprve před ohlášeným soudem. Veliké zjevení v bibli zůstalo v této věci jako v mnohých jiných dosud nepochopené.

Zjevení praví, že tento Antikrist před soudem pozdvihne svou hlavu! Nepraví, že teprve přijde! Bylo-li řečeno, že pozdvihne hlavu, pak to přece znamená, že zde již musí býti a ne že teprve přijde. Má se tím říci, že krátce před soudem dosáhne vrcholu své vlády!

Vy, kdo jste dosud duchovně neoslepli a neohluchli, slyšte toto varovné volání! Dejte si práci, abyste sami jednou zcela vážně přemýšleli, neboť to se od vás nyní požaduje! Zůstanete-li v tom nadále pohodlní, vydáváte se sami za ztracené!

Sejmete-li s hnízda jedovatého hada ochrannou pokrývku a on pozná, že jest tím pojednou odkryt, bude samozřejmě hledět skočiti po této bezohledné ruce, aby do ní kousl.

Ne jinak jest tomu zde. Antikrist, který se vidí odkryt, bude rychle odporovati pomocí svých sluhů, bude při odhalení křičet a zkusí všechno možné, aby se udržel na trůnu, který mu lidstvo ochotně nabídlo. Ale to všechno může dělat jen prostřednictvím těch, kdo ho v sobě uctívají. Proto nyní až boj začne, dbejte bystře na své okolí! Právě podle jejich křiku poznáte je tím jistěji! Poznáte tak každého, kdo k němu patří! Neboť oni budou právě tak jako již kdysi choditi v nepřátelství a ve strachu před čistou Pravdou!

Antikrist bude se opět křečovitě snažit, aby si udržel svůj vliv na zemi. Dávejte pozor na jeho nevěcnost v obraně i v útoku. Opět bude pracovati jen utrhačně a podezřívavě, protože jeho stoupenci nic jiného nedovedou. Aby předstoupili před Pravdu a vyvrátili ji, to není možno.

Tak budou tentokráte sluhové Luciferovi chtít označit Vyslance Božího jako Antikrista, jako rouhače proti Bohu. Právě tak, jako kdysi Syna Božího! A přece každý musí v tom ihned poznat jen slabou obranu, která postrádá veškeré důslednosti. Jak jest možno označiti jako Antikrista toho, který odhaluje Lucifera a nutí na povrch jeho pletichy? Jest to jen nová forma toho, že Syna Božího označili jako rouhajícího se Bohu jen proto, že jeho výklady se nekryly s lidskými názory. Kde se stane takový pokus, tam buďte pozorní, neboť tím chtějí takoví lidé Lucifera jen chránit, aby udrželi jeho vládu na zemi. Tam jest sídlo temna i když tito lidé zevně nosí jasné pozemské roucho, i když jsou to sluhové církve.

Nezapomínejte na události za pozemského času Syna Božího a uvažte, že dnes ještě tentýž Antikrist s ještě větším počtem lidských stoupenců usiluje, aby podržel vládu nad zemí, ušel tak zničení a dále zatemňoval pravou vůli Boží.

Dbejte proto pozorně na všechna znamení, která jsou zaslíbena! Jedná se o poslední rozhodnutí pro každého jednotlivce. O záchranu nebo zkázu! Neboť tentokrát jest Boží vůle, aby zahynulo to, co se znovu odvažuje vzepříti proti němu a proti jeho Poslu!

Každá nedbalost v tomto směru bude pro vás nyní soudem! Boží znamení nebudou státi nad žádnou církví, žádný duchovní hodnostář na zemi nebude míti osvědčení, že jest Vyslanec od Boha. Jen ten, kdo jest nerozlučně spojen s těmito znameními a nosí je proto živě zářící v sobě jako kdysi Syn Boží, když prodléval na této zemi. Jest to kříž Pravdy, který živě září v něm a holubice nad ním! Stanou se viditelnými všem, kdo jsou omilostněni k tomu, aby zřeli duchovno a vydali svědectví o něm všem lidem na zemi. Tentokrát budou mezi všemi národy ti, kdo viděti smí, jako poslední milost Boží! – – –

Tato vznešená znamení svaté Pravdy nedají se předstírati. Nedovede toho ani Lucifer, který před nimi musí prchati. Tím méně pak člověk. Kdo se chce proto ještě stavěti proti tomu osvědčení Božímu, staví se proti Bohu jako jeho nepřítel. Tím dosvědčuje, že není Božím sluhou a že jím nikdy nebyl, nechť se dosud na zemi vydával za cokoliv. Jest to služebník Luciferův, Antikristův a jako otrok rozumu propadá i s ním podle vůle Boží nyní soudu! Chraňte se, ať k nim nepatříte i vy!

Posolstvo Grálu od Abdrushina


Obsah

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt