Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Obsah


22. Myšlenkové formy

Usedněte v nějaké kavárně nebo pivnici a pozorujte tam obsazené stoly ve vašem okolí. Naslouchejte zábavě. Poslouchejte co si lidé říkají. Jděte do rodin, všímejte si vašeho nejužšího kruhu v hodinách klidu, když už práce nenaléhá.

Se zděšením budete nacházet jalovost všeho toho, co lidé mluví, když už nemohou hovořit o svém zaměstnání. Pocítíte až k odporu, prázdnotu myšlenek, tísnivou úzkost okruhu zájmů, i strašlivou povrchnost, jakmile se někdy zaberete do ostrého pozorování. Těch několik málo výjimek, které vás při tom potkají, jejichž slova v hodinách klidu každodenního života, jsou proniknuta touhou po duševním zdokonalení, budou se vám jevit jako cizinci uprostřed jarmarku života.

Právě v takzvaných hodinách klidu můžete nejsnáze poznat vlastní nitro člověka, poté co odpadnou vnější opory jeho navyklé pracovní činnosti a zvláštní oblasti jeho vědomostí se odsunou stranou.  Co pak zůstává je vlastní člověk. Pohleďte na něj a naslouchejte jako nezúčastněný jeho slovům. Velmi brzy pozorování přerušíte, protože se vám stane nesnesitelným. Zmocní se vás hluboký smutek, když poznáte, kolik lidí se nijak zvlášť neliší od zvířat. Nejsou tak zcela tupí, uvažují s vyššími schopnostmi, avšak v hlavních rysem jsou stejní. Jako s klapkami na očích jdou jednostranně pozemským životem a vidí před sebou vždy jen čistě pozemské. Starají se o jídlo, pití, o větší nebo menší hromadění pozemských hodnot, dychtí po tělesných požitcích a považují všechno přemýšlení nad věcmi, které nemohou vidět za plýtvání časem, který podle svého mínění mnohem lépe využijí k “zotavení”.

Že se pozemskému životu se všemi jeho požitky a radostmi dostane opravdového obsahu teprve tehdy, když se poněkud důvěrně seznámí s jemnohmotným světem, k němu patřícím, když ho pozná s jeho spojujícími vzájemnými účinky a tím už nemá pocit, že je vydán napospas náhodě, nemohou a nikdy nepochopí. Rázně to odmítají v omylu, že jim, existuje-li jemnohmotný svět, z toho může vzejít jen nepohodlí nebo také hrůzy, jakmile by se tím zabývali.

Je jim cizí myšlenka, že s úsilím k vyššímu celý pozemský život teprve dostává skutečnou hodnotu, že tím pulzuje nejnádhernější životní teplo také všemi pozemskými radostmi a požitky. Tyto tedy nejsou snad odsunuty stranou, nýbrž těm, kteří touží po čistším a vyšším a vážně hledají, stanou se součástí života jako nejkrásnější vzájemné působení prožhavené kladným přisvědčením životu, které často vyzní v jásavé nadšení pro všechno existující a nabízející se.

Blázni, kteří to nechají míjet kolem sebe! Zbabělci, kterým překrásná radost odvážného pronikání vpřed zůstane vždy odepřena!

Jásejte přece, že všechno kolem vás žije až do dalekých, zdánlivě nezměrných plání! Nic není mrtvé, nic prázdné, jak by se mohlo zdát. A všechno působí a tká v zákoně vzájemného působení, v jehož středu vy jakožto lidé stojíte, vytváříte a řídíte  nová vlákna, jakožto východiska a jakožto konečné cíle, mocní vládci, z nichž každý jednotlivec vytváří si vlastní říši, aby ho povznesla do výše nebo pod sebou pohřbila.

Vzbuďte se! Použijte moc, která vám byla dána, v plném poznání mocných dějů, abyste jako nyní v hlouposti, tvrdohlavosti nebo i v lenosti neplodili jen škodlivé zrůdy, které zdravé a dobré přebují a zploditele samotného nakonec přivedou ke kolísání a k pádu.

Již nejbližší jemnohmotné okolí člověka je schopné přispět k jeho povznesení nebo zatlačení dolů. To je ten zvláštní svět myšlenkových forem, jejichž živost vytváří jen malou část z obrovského soukolí celého stvoření. Jeho vlákna se však  ubírají do hrubohmotnosti, stejně jako daleko do jemnohmotnosti, jakož i však také dolů do říše temnot. Jako obrovská síť z vodičů nebo nervových provazců je všechno do sebe propleteno a  propojeno, nerozlučně, neoddělitelně! Na to dávejte pozor!

Omilostnění mohou tu a tam část z toho vidět, mnohé však jen vytušit. Tak vešlo již mnohé do vědomí lidstva. Tito snažili se na tom mnohé postavit, aby dostali úplný obraz. Při tom však nechybělo mezer a omylů. Mnozí badatelé dělali v jemnohmoných oblastech skoky, čímž museli připustit ztrátu souvislostí. Jiní zase vyplnili mezery fantastickými výplody, které přinesly znetvoření a zkreslení, které musely nechat otřást vírou v celek. Následkem byl oprávněný posměch, který opřen o nelogičnost takzvaných duchovních badatelů, musel dobýt vítězství.

Když už se má o tom mluvit, tak se musí v první řadě celým děním v díle stvoření vést lano, kterého se pozorovatel může přidržet, po kterém je schopen šplhat vzhůru. Mnoho jemu nesrozumitelných dějů nachází svůj původ již v jeho nejbližším okolí. Pohled do světa myšlenkových forem musel by ho naučit rozumět mnohému, které se mu dříve zdálo nevysvětlitelné.

Také výkonná spravedlnost by našla při posuzování mnohých případů jako samotné původce někoho jiného, než kdo jí byl obviněn a takové by v první řadě hnala k odpovědnosti. Klíč k tomu je v souvislosti jednotlivce se světem myšlenkových forem, který je jako nejbližší pozemskému lidstvu. Je to však dobrodiní pro mnohé, že mají pásku, která je nenechá pohlížet dále, než co schopnen pojmout jejich pozemský zrak. Druh nynějších myšlenkových forem by je vyděsil.

Ochromující děs by se položil na mnohé, kteří nyní žijí pohodlně v naivnosti nebo  také bezohledným lehkovážným způsobem. Neboť každá vzniklá myšlenka bere na sebe, jako všechno v jemnohmotném světě, ihned formu, která ztělesňuje a zobrazuje samotný smysl myšlenky.

Živá tvůrčí síla, která lidmi proudí, nabere společně ucelenou vůlí vytvořené myšlenky jemnohmotné a uzavře je nezvratně do formy, kterou vyjadřuje vůli této myšlenky. Tedy něco skutečné, živé, které stejnorodostí tohoto světa myšlenkových forem, vlivem zákona přitažlivosti stejného druhu přitahuje nebo se přitahovat nechá, podle své vlastní síly. Jak bude myšlenka při svém zrodu spoluprocítěna, slaběji nebo silněji, tak bude rovněž její jemnohmotný útvar v sobě nést odpovídající život. Hustě je obydlen tento myšlenkový svět. Vzájemnou silou přitažlivosti vytvořila se celá shromaždiště, ze kterých vlivem jejich nahromaděné sily, proudí vliv na lidi.

V první řadě na ty, kteří mají sklon ke stejnému druhu, kteří tedy nesou v sobě něco podobného. Toto je tak posílené ve své odpovídající vůli a povzbuzuje je to ke stále novému plození podobných útvarů, které vcházejí stejnorodě účinkovat do světa myšlenkových forem.

Avšak také jiní lidé, kteří tyto osobní vlastnosti v sobě nenesou, mohou být tím obtěžováni a pozvolna k tomu přitahováni, když toto shromaždiště nabývá stále novým přílivem zcela netušených sil. Chráněni před tím jsou jen ti, kteří mají v sobě jinorodé ve větší síle, čímž je nemožné spojení s odlišným.

V současné době jsou to však žel jen nenávist, závist, chlípnost, lakota a všechny ostatní zla, které jejich větším počtem přívrženců mají nejsilnější shromaždiště sil ve světě myšlenkových forem. Méně však čistota a láska. Z tohoto důvodu rozšiřuje se zlo ve své rozpínavosti s hrozivou rychlostí. Dochází k tomu, že toto shromaždiště sil zase dostává spojení se stejnorodými sférami temnot. Odtud jsou zvlášť podněcovány ke stále silnější činnosti, takže předáváním toho mohou způsobit v lidstvu doslova zpustošení.

Požehnanou má být proto hodina, kdy myšlenky čisté Boží Lásky opět v lidstvu zaujmou většího místa, aby se tím ve světě myšlenkových forem vyvíjela stejnorodá silná shromaždiště, která mohou obdržet příliv ze světlých sfér a tím nejen dodat posilu usilujícím k dobru, nýbrž také pozvolna působit očistně na temnější mysli.

Je však také ještě k povšimnutí jiná činnost v tomto jemnohmotném světě: Myšlenkové formy mohou se přáním zploditele hnát na určité osoby, ke kterým se mohou přichytit. Jsou-li tyto myšlenkové formy čistého a ušlechtilého druhu, tak vytvoří zkrášlení osoby, které se týkají, zesílí kolem ní ochranu čistoty a mohou ji při podobném vnitřním cítění ještě více povznášet a posílit ke vzestupu. Myšlenky nečistoty však musí osobu, které se týkají pošpinit, přesně tak jako bude hrubohmotné tělo ohozeno blátem a výkaly. Není-li takto ohozený člověk vnitřně pevně zakotven ve shromaždištích proudů Světla, tak může se mu stát, že jeho city budou tímto ohozením nečistými myšlenkami, postupně zmateny. To je možné, protože přichycené nečisté myšlenkové formy mohou přitahovat stejnorodost, čímž zesílí a pozvolna otráví myšlenky obklopené osoby.

Hlavní zodpovědnost pak samozřejmě padá na člověka, který nečisté myšlenky vytvořil a na příslušnou osobu svým přáním nebo žádostí vyslal; neboť myšlenkové formy zůstávají svázány také se zploditelem na kterého odpovídajícím způsobem zpětně působí.

Proto se musí neustále volat ke všem opravdu hledajícím: “Dávejte pozor na čistotu vašich myšlenek!” Vynaložte k tomu veškerou svou sílu. Nemůžete tušit, co tím způsobíte. Spočívá v tom něco mocného! Můžete tím působit jako silní bojovníci, průkopníci pro Světlo a tím působit pro osvobození vašich bližních z ovíjejících se rostlin jedovatých polí ve světě myšlenkových forem.

Kdyby byla nějakému člověku sňata z očí páska, takže by mohl pohlížet do nejbližšího jemnohmotného okolí, mohl by nejprve zděšeně vidět divoký zmatek, který by mu dovedl nahnat strach. Avšak jen tak dlouho, až by poznal sílu, která v něm spočívá, se kterou, stejně jako s ostrým mečem je schopen vytvořit si volnou cestu. Snadno, jen svým chtěním. Spatřil by myšlenkové formy ve statisících odlišnostech, všechny možné a pro pozemský zrak často nemožné útvary. Každý je však ostře vyhraněný, přesně ukazuje a žije to, co bylo vlastním chtěním při zplození myšlenky. Nestrojeně, bez všech umělých pláštíků.

Avšak i přes tisíceré druhy pozná se časem ihned podstata jakékoliv myšlenkové formy, to znamená, ví se, kam navzdory svému rozličnému ztvárnění patří. Přesně tak jako je možné odlišit zrakem člověka od zvířete nebo také dokonce rozeznat i různé lidské rasy podle určitých vlastností obličeje, přesně takové mají myšlenkové formy zcela určité výrazy, které jasně ukazují na to, zda forma patří k nenávisti, k závisti, k smyslnosti nebo k některé jiné základní třídě. Každá tato základní třída má svůj určitý znak, který je vtisknut jednotlivým myšlenkovým formám jako základ jejich ztělesněných vlastností, lhostejno, jaké vnější ztvárnění tyto formy vlivem původní myšlenky přijaly. Tak lze tedy i přes neobyčejné znetvoření formy k nejděsivějším nestvůrnostem, ihned poznat, ke kterému základnímu druhu patří. S tímto poznáním přestává se zdánlivý divoký zmatek jevit jako takový.

Lze spatřit pevný pořádek a přísnost základních zákonů, pronikajících celé stvoření, které, při jejichž znalosti a těsnému přimknutí se jejich chodu, poskytují nedozírnou ochranu a přinášejí velké požehnání. Kdo se těmto zákonům však staví do cesty, ten je přirozeně zasažen a přejet, pokud není vyvrácen a rozdrcen, přinejmenším drsně smýkán, čímž je bolestí a hořkými zkušenostmi tak dlouho přetvářen, až se vřadí do proudění těchto zákonů a neznamená více žádnou překážku. Teprve pak může být nesen vzhůru.

Tyto myšlenkové formy nevysílají své účinky jen zpět na lidstvo, nýbrž zasahují ještě dále; neboť do stejného jemnohmotného světa nejbližšího okolí patří také největší část přírodních bytostí. Kdo se jednou vyrovnal s faktem, že všechno žije a tím také všechno je zformováno, ať už je to pozemsky viditelné či nikoliv, pro toho nebude těžký krok představit si, že také přírodní síly jsou zformované. K těmto patří, mnohými dříve vídané více než nyní, gnómové, elfové, sylfy, rusalky atd., bytosti země, vzduchu, ohně a vody. Oni jsou ovlivňováni myšlenkovými formami, čímž také vzniká mnoho blaha nebo neštěstí. A tak jde to dále. Jedno zasahuje do druhého, stejně jako u nějakého ozubeného soukolí, až k hnacímu soustrojí provedenému s největší dovedností.

Uprostřed tohoto shonu však stojí člověk! Vybaven prostředky, kterými může určovat druh tkaniny, která má vzniknout z působení ve stvoření, prostředky, kterými ozubené soukolí nastaví do různých směrů. Buďte si vědomi této nesmírné zodpovědnosti; neboť všechno odehrává se jen ve vlastním okruhu vaší pozemské pouti. Podle moudrého uspořádání Stvořitele nic nejde nad tento okruh, nýbrž to jde jen zpět na vás samotné. Můžete tento a onen svět země otrávit vaším přáním, myšlením a chtěním, nebo ho také očištěný pozvednout do výše, ke Světlu. Proto se staňte řediteli schopností, které vedou vzhůru skrze čistotu vašich myšlenek!

Posolstvo Grálu od Abdrushina


Obsah

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt