Doznievanie k Posolstvu Grálu 2

od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Magyar
Česky
Obsah


2. Rána

Jednou musí být promluveno o otevřené ráně, která stále oslabuje nositele kříže Pravdy. Již dlouho o tom hloubáte a uvažujete, aniž byste ji poznali.

To neplatí jen pro Horu, nýbrž také pro nížiny. Nechci míti lidi, jako jsou církevní věřící, kteří, pohodlně naslouchajíce, vstřebávají Slovo, aby se na něm změkčile povznášeli a pochutnávali, nýbrž chci lidi, kteří jsou schopni, aby v radostném tvoření vybudovali Slovo v sobě v pevný hrad, v čistý chrám Boží!

Požaduji čilost od každého, kdo smí přijmouti moje Slovo, má-li mu přinésti užitek!

Kdybyste byli takovými, nenesli byste již více ránu, která vás trvale oslabuje. Již dávno byste byli z ní vyléčeni. Takto vás však udržuje ještě dole a působí ochromivě na všechny pohyby vašeho ducha!

Chci vám říci, co to je. Vzdor všemu vědění a nejlepšímu chtění chybí vám ještě vše strhující přesvědčení posledního poznání o velikém dění Světla, kterému chcete sloužit!

To je ta zdánlivě ještě nevyléčitelná rána, kterou Lucifer zasadil lidstvu, kruh, který lidstvo i vás s nebývalou silou poutá stále ještě na temno. To je to otevřené místo, které se nechce zacelit k pevnému odražení všeho zla, nýbrž vždy vystavuje své obnažení, které temno může zasáhnouti. Tyto rány jsou s to znemožniti, ano i zničiti vaše úsilí ke Světlu.

Pochopíte, oč jde? Vám chybí přesvědčení o všemohoucnosti Boží, která je s vámi, působíte-li ve službě Grálu! A nedostatkem tohoto přesvědčení podvazujete účinky, které by se vámi musely vítězně projeviti ve veškerém vašem konání a dokonce i ve vašem myšlení!

Kdekoliv jste sraženi zpět, všude, kde z vašeho jednání a chtění nevyzařuje bezpodmínečné vítězství, jste sami vinni; chyběla vám síla přesvědčení, s níž musíte zvítězit!

Vy sloužíte Bohu svým chtěním, svými činy a Bůh jest s vámi, stojíte-li pevně v jeho vůli a nestavíte-li mezi to vůli svou!

A kdyby se všechny mocnosti této země proti vám spojily, nic nepořídí, pokud vy následujete a provádíte to, co vám určuje vůle Boží. Chtějí-li se proti tomu domněle postaviti pozemská určení, neváhejte! Jdete-li s důvěrou ke svému dílu, přímou cestou, bez bázně a pochyb, rozplynou se překážky vniveč a budete míti v každém případě úspěch, o nějž jste usilovali! Přijměte, co spočívá v těchto slovech a ona se naplní!

Nezapomeňte také, že vás vede všemoudrost, která je vysoko nade vším lidským věděním, která zná konce všeho působení a s vysokého hlediska vede vás k pravým cílům.

Tak mnozí z vás prožili často již pozemsky nemožné děje. Jak se to dosud ukázalo v malých věcech, které však byly větší, nežli vy tušíte, tak je to i s nejtěžším, zdánlivě nepřekonatelným. Kde se vám hodlá postaviti v cestu rušivá lidská moc, tu pomyslete na to: S vámi je všemohoucnost, která je daleko větší nežli každá moc a jíž se nic v celém stvoření nemůže rušivě protiviti!

Člověk proti Bohu! Jak tu může být ještě otázka o výsledku a konci?

Vám však dosud chybí vědomí pevného přesvědčení. V tom vás brzdí váš zkřivený rozum, jímž vás Lucifer spoutal. Pouze rozum vás nenechá bojovati v pravém smyslu, nenechá vás býti pravými bojovníky pro svatou vůli Boží zde na zemi!

Jakmile se proti vám postaví lidská určení a názory, již se bázlivě ohýbáte ve falešném přesvědčení, že nejste s to je překonat. Tím se oslabujete a nevzchopíte se k boji!

Avšak každý stát, který skutečně usiluje o výstavbu, bude podporovat moje Poselství a hnutí kolem něj a nikdy je nebude potlačovati! Mé Poselství povznáší člověka i kulturu.

Jděte pevným krokem a neodkladně vpřed ve svatém přesvědčení neochvějné víry ve všemohoucnost Boží, která je s vámi. Pak se všechno, co leží před vámi a chtělo by brzditi, rozplyne samo sebou a bude vám dokonce nápomocno k úspěchu! Jestliže jste došli v sobě tak daleko, pak teprve můžete býti pravými pomocníky lidstva, abyste je Slovem přivedli vzhůru ke Světlu.

Bojovníky Světla máte býti však všichni, od prvního až do posledního nositele svatého kříže! Přece však ani jediný není mezi vámi, ani jeden v plném významu a v plné síle, jak by býti mohl a také již býti měl! Tak zhoubně vás rozleptala omezenost rozumu od doby pozemského působení Ježíše Krista!

Nemáte býti bojovníky, kteří by házeli bomby a granáty a tak zabíjeli lidi! Nikdy nemáte přinášeti zkázu svým spolutvorům, nýbrž máte bojovati mečem přesvědčení, za nímž stojí všemohoucnost Boží, jíž se nic nemůže postavit na odpor! Co já jsem vám dal a vždy znovu dávám, je bezpodmínečné vítězství!

Všechno můžete zde na zemi přemoci, když chcete a jednáte v přesvědčení. Jste nepřemožitelní, každé vaše slovo stane se také skutkem, jakmile bude vysloveno pravým způsobem, to znamená, s vědomím oné vysoké síly, která s vámi působí.

Vše jsem vám k tomu dal. Vy však toho nevyužíváte, poněvadž ještě krvácíte z rány, která vás oslabuje a nedá vám státi se bojovníky!

Vy malomyslní, kterým se dostalo tak nevýslovně velkých darů, znám vás a vím, že toho opět nedovedete využíti, i když jste to konečně pochopili, neboť pak se to opět snažíte vtěsnati do malicherností.

Jak velikými byli přece tehdy oni prostí lidé, kteří se rozhodli následovati slovo Kristovo, žíznivě mu naslouchali, aniž je kouskovali v hloubalství pokřiveného rozumu, které olupuje o čas a sílu. Vezměte si ještě dnes příklad z těch, jimž nemohla býti dána bezprostředně vysoká síla, které se vám dostalo a kteří nemohli býti pracně vychováváni k novému bytí, jak se vám to stalo.

Usnadnil jsem vám to, proto to berete také tak lehce a neujasňujete si neobyčejnou vážnost, která je v každém slově.

Nyní se však blíží doba, která se rozvíjí a nezadržitelně valí vpřed. Nepochopíte-li konečně nyní také jádro Slova, pak meč, který tím každý z vás obdržel do ruky, zraní vás samotné, nechcete-li býti schopni sami jím vládnout. To se splní bez vašeho chtění. Řiďte jej dobře, jinak zasáhne vás. Nemůžete zůstati nečinní, síla, kterou jsem nyní vyslal do stvoření, toho nepřipustí.

Je svatým zákonem Grálu, že ten bude bit, ztracen a utrpí škodu, který i jen na okamžik ve svém přesvědčení nebo ve svém jednání váhá a nesnaží se postupovati vpřed v neotřesitelném klidu s pohledem obráceným k Bohu. Často jsem již upozorňoval na tento zákon, poněvadž zůstává stále základní podmínkou, na níž spočívá zdar a vítězství.

Nečiňte si to pohodlným tím, že si myslíte, že všemohoucnost bude vámi již působiti tam, kde má.

Všemohoucnost proudí. V tom máte zcela pravdu. Pracuje také bez vás a přivede také vše k Bohem chtěnému konci v pravý čas, bez jediné vteřiny opoždění. Tuto cestu musely by však pokrýti zříceniny a to není nutné. Proto má dříve vámi býti každá cesta upravena. Vy jste povolaní, abyste spolupomáhali na výstavbě na zemi a zachránili ještě lidi, kteří by jinak bez vaší pomoci museli zahynouti, poněvadž by se sami ze sebe neprobudili.

Máte pomoci připraviti všechny pozemské cesty, aby pomoc mohla býti v pravý čas poskytnuta a to tak, jak to pozemské lidstvo potřebuje. Nejedná se při tom vždy jen o Slovo a jeho rozšíření, nýbrž také i o čistě pozemské nutnosti výstavby.

Cokoliv povolaný za tímto účelem činí, musí ke všemu přistupovati s neotřesitelným přesvědčením bezpodmínečného vítězství a plného úspěchu!

Síla Světla odstrčí překážky, jakmile jdete přímou cestou, která je vám vyznačena. Jestliže se sami nezaleknete před domnělými překážkami, nemohou se tyto nikdy uplatniti!

Vaší vnitřní jistotou přesvědčení může prouditi všemohoucnost Boží a vynutiti pro vás vítězství všude a ve všem, co podniknete ve službě pro Grál!

Takové je dění. Svým působením musíte poskytnouti průplavy, které řídí nápor této všemohoucnosti na určitá místa! A to se může státi jen jasnou jistotou nejčistšího přesvědčení. Prožijete pak jeden zázrak za druhým a jeden větší než druhý. Neupadejte však při tom do lehkomyslností ani do povrchností nebo dokonce do opovržení vůči lidem, nýbrž zůstaňte provždy duchovně i pozemsky bdělí! Začněte už s tím jednou vážně, brzy se vaše jistota tak zvýší, stane se nepřemožitelnou, takže lidé s úžasem a obdivem poznají, že Bůh je jasně, viditelně s vámi!

Vy však znovu a znovu začínáte myslet starým způsobem, který pro vás, pro povolané, musí zůstati minulostí, neboť vy jste vyzdviženi ze starého a vyzbrojeni nadpozemskými schopnostmi a silou. Nechte tuto sílu konečně působit!

Jednejte v pravém přesvědčení, že všemohoucnost Boží je s vámi a všechny starosti se od vás vzdálí. Jestliže se k vám dostanou, pak jste je sami přitáhli svou malomyslností!

Kdo ukazuje malomyslnost, ten nepochopil velikost dění. Ten neví, jaké veliké milosti je účastem každou hodinou, ten se také nikdy nebude moci státi pravým bojovníkem Božím zde na zemi!

Víte nyní, co je bojovník Boží? Nemáte pěstovati nepotřebných slovních půtek ani hrubých činů, nýbrž máte konati svou práci v nejnezkalenější důvěře ve všemohoucnost svého Boha, bez ohledu na to, jakého druhu je tato práce. Ve službě svatého Grálu bude vždy výstavbou, nikdy bořením, přinese požehnání a nikdy žal.

Vaše vedení je tak mimořádného druhu, že nemůže býti nikdy pochopeno pozemským rozumem. Z toho důvodu musí se váš duch vedení podříditi! Více života, větší nadšení musíte nechati v sobě vyrůsti a všechno se vám snadno podaří!

Přece však nesmí žádný z vás si myslet, že je to jen jeho úspěch. Jen zasáhnutí Světla přináší vám vítězství! Jen když Světlu neobmezeně důvěřujete! Kdo by sebe chtěl označiti za úspěšného, způsobí zastavení, vyvolá obtíže a vítězství mu selže.

Dávejte konečně nyní dále hledajícím z toho, co já jsem vám vždy bohatě dával! Aby se to prouděním stalo schopným nastoupiti nutný koloběh, který se jako lavina povalí dušemi a světy! Mějte s hledajícími tu trpělivost, kterou jste u mne nalezli, namáhejte se i vy, abyste porozuměli svým spolulidem, tak tako já jsem se musel namáhat, abych vám upravil cestu ke světlým zahradám Božím, kterou jste i vy jako všichni ostatní již úplně ztratili. I vy jste chodili po falešných cestách.

Vy máte býti nyní dárci, kteří vedou vzhůru ze vší nouze! To však nemůžete, máte-li mosty vyzdviženy. Dejte sebe lidem, jako já jsem se vám dal. Pak jste pravými bojovníky Božími zde na zemi! Teprve pak splníte svůj úřad.

Radostné zvolání vzbudilo již mnohého ducha, úsměv ztišil mnohou bolest a pohled plný porozumění vdechl mnohé slabé duši sebedůvěru!

Jak jste přec byli dosud chudí ve svém duchovním bohatství, když jste je nechtěli použíti k tomu, aby se jiní na něm potěšili a osvěžili. Jen radost jiných působí k oživení a občerstvení ducha. Vy přijímáte, jestliže obšťastňujete radostnou myslí duchovně toužící, oživujete malomyslné a posilujete slabé. Proto jsem vám vše dal a napomínal vás, abyste se svou hřivnou lichvařili.

Vím, že mnohým z vás chybělo již jen toto slovo, aby odsunulo poslední závoj s klávesnice vaší vůle a tak mohlo povstati k cílevědomému činu všechno, co ve vás skrytě čekalo na probuzení!

Buďte nyní bojovníky a dárci! Je již čas!

Již od této hodiny dejte v sobě vzejíti novému životu! Vyhostěte malomyslnost ze svých duší a působte v síle Pána!

Zahojte ránu, kterou jste do této hodiny stále ještě trpěli, abyste se konečně mohli ubrániti všem pochybnostem rozumu. Bude pozdě, jestliže to nedokážete v nejbližší době!

Proto bolestně pálí vaše rána, kterou jste dosud ještě nesli! Nechť vás v bolesti připraví pro svatý pozemský boj, aby se konečně ve vás v plamenech nadšení duch znovuzrodil!

Doznievanie k Posolstvu Grálu od Abdrushina


Obsah

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt