Doznievanie k Posolstvu Grálu 2

od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Magyar
Česky
ObsahLáska Boží
spočívá jedině v zákonech,
které působí nezměnitelně
od počátku světa až dodnes
a do konce všech dnů!


1. Brána se otevírá!

Co dnes vám zvěstuji, podobá se otevření dveří pro světový soud! I pravil Pán tato slova, jejichž obsah je pro lidstvo nejtěžší:

„Nyní nadešel čas, kdy volně a svobodně má býti Slovo zvěstováno celému světu, ve všech světadílech, neboť na světových hodinách je těsně před odbíjením dvanácté!”

Tato slova, naplněná svatou Boží silou, jsou tak obsažná, že uvolní nyní všechna napětí, která zadržovala veliké, konečné zúčtování, dokud nebylo dáno přikázání od Boha, našeho Pána, které dnes posílám do světa.

Platí také vám, vy nositelé svatého kříže. Vaše doba je tím zde. Pevně, bez malomyslnosti a radostně máte státi před Slovem! Tak to chce Bůh, váš Pán. Máte nyní svobodně a otevřeně přiznati svou příslušnost. Tím přinesete lidstvu dobro, záchranu, světlo, život. A Boží všemohoucnost je s vámi.

Nemáte se skrývati, vy, kteří jste pozvednuti ze starého, abyste zde na zemi vystavěli nové, podle vůle Boží.

Vy jste těmi lidmi, které Bůh chce míti na své zemi. Vám dá Pán právo požívati požehnání v jeho stvoření; poněvadž jste poznali jeho svaté Slovo a snažíte se podle něho žíti v plné poctivosti svého chtění.

Veliké čistění počíná. Mějte oči otevřeny a poznáte brzy jasně přísnou a spravedlivou ruku svého Pána a Boha nyní ve všech působeních!

Neskrývejte se! Vás chce míti Pán na zemi a ty, kteří chtějí s vámi následovati Boží Slovo. Vy jste určeni, abyste zde na zemi vybudovali Boží říši, která mu bude milá! Jste zaplaveni jeho požehnáním. Jeho zákony jsou na stráži. Podporují a chrání vaše konání, zatímco nyní působení všech protivníků jeho Slova v prudkém zrychlení zvýšené síly rozvrátí a k zemi smetou, načež země a celý svět bude osvobozen ode všech těch bytostí, které patří k trabantům Luciferovým a které, vyvyšujíce sama sebe, vůbec se nestarají o svatost Božích zákonů ve stvoření.

Vy budete pozvání k hostině svého Pána, kterou stvoření nabízí. Ti však, kteří jsou protivníky jeho Slova a chtějí jimi zůstati nebo lhostejně ve svém líném opojení lidského sebezbožňování ještě zůstanou, budou nyní vypuzeni jako záškodní hosté ze stvoření, které se nyní musí zachvívati v zákonech Světla a jen jimi může i nadále zůstati zachováno!

Neostýchejte se nyní mluviti o Slově mého Poselství. Bůh chce, abyste hlasitě zvěstovali, co naplňuje vašeho ducha. Bůh chce, abyste nyní mluvili a jeho síla a ochrana bude s vámi!

Ti, kteří vás přesto napadnou a budou chtíti pomlouvati, soudí tím sami sebe, neboť se označují za nepřátele Boha, kteří nesnesou Slova Pravdy! Budou bolestně zasaženi jeho Světlem, budete-li o něm mluviti v přesvědčení. To je rozhněvá, vzbudí nenávist a tím přivedou paprsek ostrého zvratného působení bezprostředně proti sobě k působení.

Nestarejte se! Dokud stojíte pevně a s jistotou vystupujete, pokud jste určití a jednomyslní ve své řeči, se vší zdvořilostí zralého ducha, pak je v každé době vítězství při vás, na každém místě! Neboť nic nemůže se postaviti proti vám, když Bůh sám se svou všemohoucností je při vás, protože jednáte podle jeho vůle!

Pomněte prvních křesťanů, kteří pro Slovo opustili nejen přátele a příbuzné, nýbrž nedbali ani svých postavení mezi spolubližními ani pozemského blaha. Radostně se přiznávali ke Slovu Syna Božího, ačkoliv již nebyl pozemsky mezi nimi. Nezalekli se snášeti tvrdá pronásledování od všech pohanů, přijímati největší tělesné útrapy a položiti i pozemský život, když šlo o to, postaviti se pro své přesvědčení za Slovo!

A později opět, když křesťané své spolukřesťany pronásledovali a mučili je pod hrůzami inkvisice. Na této síle bezpodmínečného přesvědčení může se mnohý ještě mnoho naučiti!

Oč lehčí je vám to však nyní učiněno! Lidé tehdejší doby byli pod tlakem temna, které pod vedením Luciferovým mohlo vyvinout největší moc. Nedbali však nenávisti nelidských davů pro díky, že směli přijmouti Slovo! Za chvalořečení šli pro ně i na smrt!

Dnes je Lucifer již spoután. Nemůže vám již více škoditi. Také jeho moc je dokonale rozmetána. Jeho vojska jsou zničena. Stojíte ještě jen proti posledním zástupům jeho posledních trabantů. Přece však i jejich síla je již ochromena, poněvadž soudící Světlo spočívá nad nimi. Tito všichni zhroutí se v sobě, musí se navzájem zničiti. Tak tomu chce Bůh a tak se také stane!

Máte to tedy nyní tolik snadnější bojovati pro Slovo, nežli tomu bylo tehdy. Nelze to vůbec srovnati se starou dobou.

Přes to všechno jsou však ještě mnozí mezi vámi, kteří se chtějí ve strachu skrýti s věděním o Slově, aby neupadli do nesnází. Bojí se dokonce i otázek jiných o jejich kříži, nebo o Poselství!

Nyní však jest zde hodina, kdy má býti o Slovu mluveno volně a svobodně v celém světě! Neboť ve dnech soudu mají vás všichni lidé poznati. Vy budete majáky v nejtemnějších hodinách lidstva, které se blíží, pochodněmi všem těm, kteří ve zmatcích a zoufalství chtějí otevříti své duše svatému Světlu!

Neskrývejte se, neboť osud mnohých lidí leží tím ve vašich rukou! Vy jste odpovědni za to, jestliže opravdově hledajícím neposkytnete v soudu možnosti, aby našli cestu ke Světlu. Nemáte získávati ani za nimi choditi, ale na svém místě musíte stát, daleko všem viditelni! K tomu vás dnes volám!

Budete-li ústupní před protivníky svatého Slova a tím před nepřáteli Božími, budete-li ustrašeně chtít své přesvědčení skrýti nebo dokonce zapříti, pak jest neposunutelný zákon, že při tom musíte ztratiti, dojíti škody; neboť pak nejste hodni, abyste následovali svatou vůli Boží. Přistoupili jste tím k vlažným, kteří již podle zaslíbení musí býti vyvrženi se všemi zavrženými.

Vyzbrojte se nyní vy, kteří chcete náležeti Slovu! Vydejte svědectví o něm, kdekoliv to bude žádáno nebo třeba.

Z Boží lásky přichází proud Světla a vlna nevýslovné síly rozlije se ze své všemohoucnosti na všechny nositele kříže Grálu! Vyvstane ve vás odvaha, která vás samy překvapí a která jako vysoký plamen zaplápolá zářivě k nebi!

Co vy nabízíte lidem ve svatém Slově, to předstihuje všechny poklady tohoto světa! Myslete na to. Vy jste oněmi dávajícími, oněmi dárci ve smyslu Božím mezi vašimi bližními, nikoliv trpění.

Stojíte tím ve službě Boha, jemuž náleží celý svět a jehož vlastnictvím je vše trvající a který ve své državě chce trpěti jen ještě lidi, kteří slyší jeho Slovo a podle jeho přání žijí. Neboť i lidé jsou jeho vlastnictvím! Jen z jeho milosti mohou býti! A kdo se nyní nebude chtíti vůli dárce této milosti v pokoře podrobit, toho odvrhne Pán ze všech požehnání a radostí této země.

Lhůta přešla a brzy zazní všemi světy neúprosně poslední úder světových hodin, aby zvěstoval, že dvanáctá hodina jest nyní dokonána. To bude konec všeho falešného lidského chtění. Nová doba vyvstane, v níž zavládne pouze vůle Všemohoucího.

Přece však tato vůle není taková, jak si to lidé dosud mysleli, poněvadž se ve své domýšlivosti nezalekli ani ohromné osobivosti chtíti vnutiti svému Bohu způsob vlastního myšlení, ba zformovati jej podle vlastních zkřivených pojmů.

Mluví sami o sobě, když zdůrazňují, že jest to Boží vůle. Jen aby tím vykrášlili své konání a mluvení. V okamžiku jejich nejvyšší domýšlivosti zasáhne tyto rouhače v odplatě paprsek Boží.

Budou vypuzeni z milosti býti vědomými ve stvoření a to tou vůlí, kterou se osmělovali tak často neoprávněně ve svých řečech uváděti, aniž by ji znali. Označili vlastní chtění za svatou Boží vůli, která je za to bude nyní soudit v pravěčné Boží spravedlnosti.

Hanobitele a pronásledovatele svatého Slova zasáhne to jako blesk, v jehož žáru musí zajíti, aby v mukách poznali, že tím hřešili proti Duchu a že proto nemohou nalézti slitování.

Výsměch a tupení brzy přejde v bolestném výkřiku souzených.

Zeptejte se klidně každého člověka, který vás chce potupně napadnouti pro vaše přesvědčení, které je vám svaté, nebo pro kříž, který nosíte a který jste plně oprávněni s hrdostí nositi:

„Cožpak jsi Světlu a dobru tak vzdálen, že nesneseš pohled na kříž Světla?”

Tato otázka přinese vám mnohý zázrak, neboť v ní spočívá netušená síla. Prokažte se býti hodnými daru svého Stvořitele, když jeho síla vstoupí do vašich duší v době, kdy jste to nejméně očekávali. Nenechte tuto sílu přejíti kolem sebe bez využití, nýbrž pijte ji s celou touhou svých duší, abyste mohli zůstati vyvolenými, jako praví hosté svého Boha ve velikém příbytku jeho stvoření a abyste nemuseli býti odvrženi k těm, kteří čistý příbytek pošpinili činy své pýchy a domýšlivosti, vládychtivosti a nenávisti.

Stojíte v síle Slova! Všichni nositelé svatého kříže, kteří jej nepovažují za vnější znamení, nýbrž pohlížejí na něj v nejčistší věrnosti.

Doba ku zvěstování Slova a k řeči o Slově jest zde! Buďte bojovníky Božími pro Pravdu a Světlo! Vítězná síla Pána bude s vámi!

Doznievanie k Posolstvu Grálu od Abdrushina


Obsah

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt