Doznievanie k Posolstvu Grálu 1

od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Magyar
Česky
Obsah


32. Krása národů

Kruh Světla svírá nyní zemi. Pevně uzavírá se silný obal kolem zeměkoule, aby temnoty nemohly uniknout. Stále silnějším stává se tlak, který všechno zlo mocně stlačuje, takže se musí uzavřít kruh kolem kruhu dění, aby se tak spojil konec se začátkem. Světelná kopí a světelné šípy sviští, blýskají se světelné meče a Luciferovi trabanti jsou zle tísněni až ku zničení.

Svaté vítězství Světla zde na zemi! Taková je všemocná vůle Boží. Všude zavládne Světlo, i ve všech omylech lidstva, jež má nyní Pravdu poznati.

Raduj se, ty malý zástupe, jenž jsi vyvolen k tomu, abys směl spolupůsobit na tomto nezměrně velikém díle v síle Nejvyššího! Vaše doba přijde mnohem rychleji, než dnes myslíte. Přijde pojednou neočekávaně a přes noc! Budete-li silni ve vytrvalosti, tu vzniknou jako samy od sebe plody, kterých máte požívati v radostném tvoření jako vyvolené dítky svého Pána! Síla, kterou vám On daruje, ochrání vás ve strastech a povznese k nejčistší radosti, jakou jste schopni vy lidští duchové pociťovat.

Světový soud má vám přinésti korunu a ne zánik! Život plný plodné práce a míru v ochraně Svatého Grálu, jemuž chcete sloužit s radostným chtěním při výstavbě království Božího na zemi, pomáhajíce všem lidem, kteří v opravdové pokoře se podrobí prazákonům stvoření. V nové říši budou vaši duchové schopni silně se povznésti nad veškeru hmotnost, budou zaplaveni Světlem a zkrášlí všechno.

Posílení a rozkvět věrných bude důsledkem očisty, poněvadž všechno překážející má býti podle Božích zákonů vyvrženo, i když s křikem bude chtít toto roztřídění označit jako nespravedlivé! Světlo a tím i spravedlnost bezohledně roztříští vychytralosti rozumu, které omamně obklopují i původce, takže se ve svém myšlení skutečně domnívá, že je v právu i tam, kde sám dělá bezpráví.

Nositelům mé síly se podaří rozbít taková pouta mečem čistého chtění, které udržují stále čisté ke službám pro lidstvo a celé stvoření! –––

Nová doba má býti požehnáním také pro všechny cizí národy, aby se cítily šťastnými na půdě, ke které patří a podle toho pak i jejich rasa dospěla plného rozkvětu a přinesla nejbohatší ovoce a svým harmonickým působením podporovala celé pozemské lidstvo.

Tak vznikne krása! Celá země bude obrazem krásy, jakoby vyšla přímo z ruky velikého Stvořitele, poněvadž lidští duchové budou se zachvívat stejným způsobem a jejich radostné tvoření bude stoupat jako jásavá, děkovná modlitba ke světlým výšinám, aby tam nahoře opět zrcadlila všechnu harmonii štěstí, jak je bude ukazovat tato země!

Avšak tato Bohem chtěná krása nemůže nastat, pokud vůdcové chtějí svým národům a svým zemím vnutit cizí mravy a obyčeje, cizí oděv, cizí stavební sloh v domnění, že tím jejich národy budou přivedeny k pokroku. Napodobení není povznesením, protože to není vlastní dílo! Nemáte být všichni stejní podle cizího vzoru!

Nejlepším měřítkem je tu smysl pro krásu, který je vám dán proto, abyste poznali, co je v těchto věcech správné a co falešné! Oddejte se původnímu, opravdovému smyslu pro krásu a pak nebudete nikdy bloudit, protože smysl pro krásu jest spojen s prazákony stvoření a je výrazem dosud skrytého vědění o dokonalosti. Je neklamným ukazovatelem cesty pro každého ducha, neboť v tomto pozdějším stvoření jedině všechno duchovní má schopnost poznati při dosažení určitého stupně zralosti plně, vědomě skutečnou krásu!

Avšak i zde jste potlačili nezaujatý cit vám již známým pádem do hříchu a jeho neblahými následky, nadvládou rozumu, který všechno zkarikoval. Forma, kterou postavil na místě pojmu opravdové krásy, jest módní bláznovství, jemuž se vaše ješitnost velmi ráda podrobuje. Módní bláznovství úplně zasypalo váš smysl pro krásu, pro ušlechtilé půvabné formy, jak to bylo dáno vašemu duchu jako vodítko a opora v tomto hrubém pozemském bytí. Tím jste ztratili silnou oporu a to vlastní vinou!

Jinak byste vždy ve všech životních situacích a na všech místech ihned vycítili a věděli, kde něco nesouhlasí, protože všude, kde váš smysl pro krásu nemůže se radostně zachvívat, tam není stvořením přísně podmíněná harmonie takovou, jakou má být. A kde chybí harmonie, tam není ani krásy.

Pohleďte na Číňana, Japonce nebo Turka v cylindru. Jsou to karikatury evropské kultury. Podívejte se na Japonku, která se nyní obléká po evropsku a podívejte se na ní v kroji její země! Jaký je to rozdíl! Kolik ztratila v kroji, který je cizí její zemi! Je to veliká ztráta pro ni. –––

Jedině povznesení vlastní kultury je opravdovým pokrokem pro každý národ! Ve všem má býti vzestup a ne stav klidu. Avšak tento vzestup v pokroku musí být budován na vlastním základě a z něho vycházet. Nesmí to být přejímání cizích věcí, neboť pak to není nikdy pokrok. Slovo samo ve svém pravém smyslu zavrhuje každé opírání se o cizí. Pokrokem pro národ může býti jen rozmach toho, co národ již má, nemůže to však býti převzetí něčeho vypůjčeného. Že převzetí není žádným pokrokem, jeví se již v důsledcích toho, co se dnes stává. Mělo by to vůdce vésti ku přemýšlení! Vypůjčené nebo převzaté není také vlastnictvím, i když je tu snaha přivlastnit si to. Není to získáno, není to produkt ducha národa, na který jedině může býti hrdým a také hrdým býti musí!

V tom je také veliká úloha pro všechny za mořem: Aby se tam stal každý národ veliký sám v sobě, úplně sám ze sebe, z vlastních schopností, které jsou tak rozličné mezi mnoha národy této země. Všechny mají rozkvésti podle druhu půdy, na které vznikly. Musí zůstati přizpůsobeny této půdě, aby na ní rozvily tu krásu, která se bude harmonicky zachvívat s ostatními na zemi. Pravá harmonie vznikne však právě rozličností, ne však uniformovaným sjednocením národů. Kdyby bylo zamýšleno něco takového, pak by byla dána také jen jedna země a jeden národ. Při tom by však brzy nastal stav klidu a konečně choroba a odumírání, poněvadž by chybělo občerstvování doplněním!

Pohleďte jen na květiny na lučinách, které právě svou rozmanitostí oživují a občerstvují, ba obšťastňují!

Avšak nedbání těchto vývojových zákonů hořce se vymstí na všech národech, neboť to vede na konec k úpadku a zhroucení, ne k rozmachu, poněvadž tu chybí nutné zdraví. Člověk nemůže se vzpírat věcem, kterým jako každý tvor je tak dalece podroben, že nikdy nedosáhne ničeho, nedbá-li na tyto živé zákony, vetkané do stvoření. Kde jich nedbá a jedná proti nim, musí dříve nebo později ztroskotat. Čím později, tím hůře. Nepřihlížíme ani k tomu, že vůdce nese hlavní zodpovědnost za to, v čem pochybil následkem svého falešného stanoviska. Musí pak trpět za celý národ, který ve své tísni duchovně na něm visí! –––

Opakuji znovu: Jedině povznesení vlastní kultury jest pravým pokrokem pro každý národ! Musí se hodit k půdě, podnebí a rase! Člověk musí v nejčistším smyslu kořenit v půdě, chce-li růst a očekávat pomoc ze Světla. Jen žádné přejímání národních zvyků a mravů či názorů, které jsou jeho podstatě cizí. Zakořenění v půdě jest základní podmínkou a ta samojediná skrývá v sobě ozdravění, sílu a zralost!

Což se člověk ještě dost nepoučil ze smutných zkušeností, které vyvolal v mnoha případech tím, že daroval svou vlastní kulturu cizím národům a musel pak vidět jejich úpadek a zánik? Jen málo lidí se nad tím pozastavilo a přemýšlelo o tom. Avšak i toto přemýšlení ztrácelo se dosud v písku a nenalezlo žádného podkladu, na němž by zakotvilo.

Odstraniti toto zlo a vyvolat nový, radostný a bohatý život v zemích kolem všech moří, jest veliká a pronikavá úloha. Toto dílo znamená převrat, poněvadž v jeho důsledcích dostane se všem pozemským národům pomoci, ozdravění a štěstí! Je to však nutno jako první zevnější krok, má-li mezi všemi národy býti vzkříšena harmonie a krása! –––

Doznievanie k Posolstvu Grálu od Abdrushina


Obsah

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt