Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Pravda. Jednoduchá a jasná. Oslobodzujúca a prinášajúca Svetlo. Ale aj prísna a spravodlivá. Večná, nemenná Pravda.

Pravda môže byť vo svojej prirodzenej prostote chápaná všetkými. Je ju možné nájsť v prírodných zákonitostiach, fyzikálnych zákonoch, ale aj v každodennom živote, ak ju len človek vidieť chce. Pravda je ukazovateľom cesty k duchovnému uvedomeniu, cestou k nájdeniu stratenej harmónie a k životu podľa Božej vôle, ktorá je nezávislá na ľudských prianiach. Múdro koná ten, kto sa snaží Pravdu spoznať a podľa nej prispôsobiť svoj život.

Knihy od Abdrushina

Kniha Vo Svetle Pravdy je čistým zdrojom poznania pre tých, ktorí skutočne hľadajú Pravdu. Čítanie knihy vyžaduje pozornosť a precítenie písaného duchom, ale aj bezohľadné skúmanie. Viac o knihe sa dozviete v úvodnom texte sprievodné slovo.

Slovenský preklad pôvodného vydania obsahuje v knihách Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od AbdrushinaDoznievanie k Posolstvu Grálu spolu 201 prednášok. Ak si chcete dielo Vo Svetle Pravdy stiahnuť v elektronickej podobe, kliknite na obrázok knihy vedľa obsahu.

Prednášky Doznievania k Posolstvu Grálu sú rozšírením Posolstva. Kto im chce rozumieť, musí poznať Posolstvo. Je to celok, ktorý musí byť dodržiavaný v predpísanom poradí, ak sa má stať pravým vedením.


Citáty z knihy

Sila chcenia! Táto tak mnohými netušená moc, ktorá ako nikdy nezlyhávajúci magnet priťahuje rovnaké sily, čím rastie ako lavína, zlučuje sa s duchovne podobnými vplyvmi a pôsobí spätne, až dosiahne znovu východisko, teda pôvod, alebo lepšie povedané pôvodcu, a nesie ho vysoko nahor ku Svetlu, alebo ho vtlačí hlbšie do bahna a špiny! Vždy spôsobom, akým to pôvodca sám kedysi chcel.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Prebuďte sa!

Či teda povieš: podriaďujem sa dobrovoľne existujúcim prírodným zákonom, pretože je to pre moje dobro, alebo ak hovoríš: odovzdávam sa do Božej vôle, ktorá sa prejavuje v prírodných zákonoch, alebo v onej nepochopiteľnej sile, ktorá poháňa prírodné zákony... je tu nejaký rozdiel v účinku? Sila je tu a ty ju uznávaš, musíš ju predsa uznať, pretože ti nič iné nezostáva, akonáhle čo len trochu rozmýšľaš... a tým uznáš svojho Boha, Stvoriteľa.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Mlčanie

Skutečný počátek bytí člověka je vždy dobrý, a u mnohých také i konec, s výjimkou těch, kteří sami sebe ztratili, tím že nejdříve ze sebe, svým rozhodnutím podali ruku zlu, které je pak zcela vtáhlo do zkázy.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Tajemství zrození

Neposkvrněným početím v tělesném smyslu jest každé početí, vzniklé z čisté lásky s vroucím pohledem ke Stvořiteli. Smyslné pudy netvoří při tom základ, nýbrž zůstávají jen spolupůsobícími silami.

Požadujíce stojí Bůh před lidstvem, ne vábivě a prosebně, ne bědujíce a truchlivě. Klidně ponechává všechny špatné, dokonce i všechny kolísavé temnotám, aby vzhůru usilující již více nebyli vystavováni jejich útokům, a aby všechny ostatní nechal prožít, co považují za správné, a tím došli k poznání svých omylů!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Nesprávné cesty

Víra musí býti živá, jak již kdysi vyžadoval Kristus. Jinak nemá účel. Avšak životnost znamená pohyb, úvahu a zkoumání! Ne tupé přijímání cizích myšlenek. Slepě věřit, znamená přece zřejmě nechápat. Co však člověk nechápe, nemůže mu také duchovně přinésti užitku, protože nechápáním nemůže se to v něm probuditi k životu.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Bloudění

Nejhorším nepřítelem člověka, vzato čistě pozemsky, jest pohodlnost. Ale pohodlnost ve víře stává se jeho duchovní smrtí!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Vzkříšení pozemského těla Kristova

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt