Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Pravda. Jednoduchá a jasná. Oslobodzujúca a prinášajúca Svetlo. Ale aj prísna a spravodlivá. Večná, nemenná Pravda.

Pravda môže byť vo svojej prirodzenej prostote chápaná všetkými. Je ju možné nájsť v prírodných zákonitostiach, fyzikálnych zákonoch, ale aj v každodennom živote, ak ju len človek vidieť chce. Pravda je ukazovateľom cesty k duchovnému uvedomeniu, cestou k nájdeniu stratenej harmónie a k životu podľa Božej vôle, ktorá je nezávislá na ľudských prianiach. Múdro koná ten, kto sa snaží Pravdu spoznať a podľa nej prispôsobiť svoj život.

Knihy od Abdrushina

Kniha Vo Svetle Pravdy je čistým zdrojom poznania pre tých, ktorí skutočne hľadajú Pravdu. Čítanie knihy vyžaduje pozornosť a precítenie písaného duchom, ale aj bezohľadné skúmanie. Viac o knihe sa dozviete v úvodnom texte sprievodné slovo.

Slovenský preklad pôvodného vydania obsahuje v knihách Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od AbdrushinaDoznievanie k Posolstvu Grálu spolu 201 prednášok. Ak si chcete dielo Vo Svetle Pravdy stiahnuť v elektronickej podobe, kliknite na obrázok knihy vedľa obsahu.

Prednášky Doznievania k Posolstvu Grálu sú rozšírením Posolstva. Kto im chce rozumieť, musí poznať Posolstvo. Je to celok, ktorý musí byť dodržiavaný v predpísanom poradí, ak sa má stať pravým vedením.


Citáty z knihy

Opravdové uctívání Boha neprojevuje se v blouznění, v mumlání modliteb, v žebrání, klečení, ve spínání rukou, ani ne v blaženém rozechvění, nýbrž v radostném činu! V jásavém přitakání tomuto pozemskému bytí!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Uctívání Boha

“Manželství se uzavírají v nebi” ukazuje v první řadě, že již při vstupu do pozemského života, každý člověk si přináší určité vlastnosti, jejichž harmonickému rozvoji mohou přispět jen lidé s vlastnostmi k tomu vhodnými. K tomu vhodné vlastnosti nejsou však stejné, nýbrž takové, které doplňují a tímto doplněním je činí plnocennými.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Manželství

Praví-li se, že Bůh podává svou ruku ku pomoci, tedy je to ve slově, které lidem posílá. V tomto slově jim ukazuje, jak se mohou zprostiti viny, do které se zapletli. Jeho milost jest předem ve všech velkých možnostech, které byly dány lidským duchům k použití ve stvoření. To jest tak nesmírně mnoho, že dnešní člověk si to ani představiti nedovede, protože se tím nikdy dosti vážně nezabýval. Tam, kde se o to pokoušel, bylo to dosud jen hříčkou nebo za účelem marnivé sebepovýšenosti!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Zesnulý

Vo vesmíre pôsobí večný zákon: Iba dávaním dochádza súčasne k prijímaniu, ak ide o trvalé hodnoty! To zasahuje tak hlboko, že to preniká celým stvorením ako svätý odkaz jeho Stvoriteľa. Nezištne dávať, pomáhať, kde je to potrebné, a mať porozumenie pre utrpenie blížneho a jeho slabé stránky, znamená prijímať, pretože to je prostá, pravá cesta k Najvyššiemu!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Prebuďte sa!

Nikdy neprestávaj dbať na to, že všetky následky tvojho myslenia padajú stále späť na teba, vždy podľa sily, veľkosti a rozsahu účinku myšlienky, v dobrom ako i v zlom.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Mlčanie

Věčný a bez konce, tedy nekonečný je jen koloběh stvoření v trvalém vzniku, zániku a opětného nového tvoření.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Poslední soud

Jest jen málo lidí, kteří se snaží uvědomiti si, co vlastně chtějí, když odříkávají modlitbu „Otčenáš“. Ještě méně jest těch, kdo skutečně vědí, jaký je smysl vět, jež odříkávají. Odříkávat jest asi jedině správné označení pro výkon, který člověk v tomto případě jmenuje modlením.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Otčenáš

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt