Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Slovensky
Pravda. Jednoduchá a jasná. Oslobodzujúca a prinášajúca Svetlo. Ale aj prísna a spravodlivá. Večná, nemenná Pravda.

Pravda môže byť vo svojej prirodzenej prostote chápaná všetkými. Je ju možné nájsť v prírodných zákonitostiach, fyzikálnych zákonoch, ale aj v každodennom živote, ak ju len človek vidieť chce. Pravda je ukazovateľom cesty k duchovnému uvedomeniu, cestou k nájdeniu stratenej harmónie a k životu podľa Božej vôle, ktorá je nezávislá na ľudských prianiach. Múdro koná ten, kto sa snaží Pravdu spoznať a podľa nej prispôsobiť svoj život.

Knihy od Abdrushina

Kniha Vo Svetle Pravdy je čistým zdrojom poznania pre tých, ktorí skutočne hľadajú Pravdu. Čítanie knihy vyžaduje pozornosť a precítenie písaného duchom, ale aj bezohľadné skúmanie. Viac o knihe sa dozviete v úvodnom texte sprievodné slovo.

Slovenský preklad pôvodného vydania obsahuje v knihách Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od AbdrushinaDoznievanie k Posolstvu Grálu spolu 201 prednášok. Ak si chcete dielo Vo Svetle Pravdy stiahnuť v elektronickej podobe, kliknite na obrázok knihy vedľa obsahu.

Prednášky Doznievania k Posolstvu Grálu sú rozšírením Posolstva. Kto im chce rozumieť, musí poznať Posolstvo. Je to celok, ktorý musí byť dodržiavaný v predpísanom poradí, ak sa má stať pravým vedením.


Citáty z knihy

Trvalým dobrým chtěním ve všem myšlení a konání, proudí zpětně ze stejnorodého zdroje stálá posila, takže právě dobro v člověku bude sílit a sílit, z něho vycházet a zejména pak utvářet jeho jemnohmotné okolí, které ho obklopuje jako ochranný obal, podobně jako vrstva vzduchu kolem země, poskytující jí ochranu.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Osud

Pokiaľ ste však konečne pochopili stvorenie ako jeden celok, akým v skutočnosti je, ak nerobíte rozdiel medzi týmto a oným svetom, potom ste na priamej ceste, vlastný cieľ sa vám priblíži, a vzostup bude pre vás radosťou a dá vám zadosťučinenie. Potom budete môcť tiež oveľa lepšie vyciťovať a chápať vzájomné pôsobenie, ktoré pulzuje jednotným celkom ako tep životodarného tepla, pretože všetko pôsobenie je poháňané a udržované jedinou silou. Svitne vám tak Svetlo Pravdy!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Prebuďte sa!

Nikdy neprestávaj dbať na to, že všetky následky tvojho myslenia padajú stále späť na teba, vždy podľa sily, veľkosti a rozsahu účinku myšlienky, v dobrom ako i v zlom.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Mlčanie

Vaším bytím máte dávať svojmu blížnemu, vaším spôsobom! Nie snáď bezpodmienečne peniazmi a majetkom. Potom by boli nemajetní predsa vylúčení z možnosti dávania. A v tomto bytí, „v dávaní seba“, v styku s vaším blížnym, v ohľade a úcte, ktoré mu dobrovoľne ponúkate, spočíva „milovanie“, o ktorom nám Ježiš hovoril, a spočíva tiež i pomoc, ktorú svojmu blížnemu poskytujete, pretože on tým mení sám seba, alebo je schopný dosiahnuť svojej výšky, pretože v tom môže zosilnieť.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Vzostup

Jen nejzavržitelnější bezmyšlenkovitost může se domnívati, že účel lidského života jest hlavně v honbě za získáváním tělesných potřeb a požitků, aby na konec nechal se člověk nějakou zevní formou a krásnými slovy pěkně v klidu osvoboditi od každé viny a následků svých nedbalostí v pozemském životě. Cesta pozemským životem a krok do záhrobí ve smrti není pouze všední jízdou, na kterou jest, možno koupiti si jízdenku v poslední chvíli.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Já jsem Hospodin, tvůj Bůh!

Nejhorším nepřítelem člověka, vzato čistě pozemsky, jest pohodlnost. Ale pohodlnost ve víře stává se jeho duchovní smrtí!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Vzkříšení pozemského těla Kristova

Rodiče dávají dítěti přímo to, co potřebuje ke svému dalšímu vývoji, právě tak na druhé straně dítě rodičům, nechť je to dobré nebo zlé, neboť k dalšímu vývoji a k rozmachu patří ovšem také uvolnění od zla, prožitím téhož zla, čímž jako takové bude poznáno a odvrženo. Příležitost k tomu neustále přináší vzájemné působení. Bez něj by člověk nemohl nikdy být skutečně osvobozen od toho co se událo.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Tajemství zrození

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt