Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Magyar
Česky
Slovensky
Pravda. Jednoduchá a jasná. Oslobodzujúca a prinášajúca Svetlo. Ale aj prísna a spravodlivá. Večná, nemenná Pravda.

Pravda môže byť vo svojej prirodzenej prostote chápaná všetkými. Je ju možné nájsť v prírodných zákonitostiach, fyzikálnych zákonoch, ale aj v každodennom živote, ak ju len človek vidieť chce. Pravda je ukazovateľom cesty k duchovnému uvedomeniu, cestou k nájdeniu stratenej harmónie a k životu podľa Božej vôle, ktorá je nezávislá na ľudských prianiach. Múdro koná ten, kto sa snaží Pravdu spoznať a podľa nej prispôsobiť svoj život.

Knihy od Abdrushina

Kniha Vo Svetle Pravdy je čistým zdrojom poznania pre tých, ktorí skutočne hľadajú Pravdu. Čítanie knihy vyžaduje pozornosť a precítenie písaného duchom, ale aj bezohľadné skúmanie. Viac o knihe sa dozviete v úvodnom texte sprievodné slovo.

Slovenský preklad pôvodného vydania obsahuje v knihách Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od AbdrushinaDoznievanie k Posolstvu Grálu spolu 201 prednášok. Ak si chcete dielo Vo Svetle Pravdy stiahnuť v elektronickej podobe, kliknite na obrázok knihy vedľa obsahu.

Prednášky Doznievania k Posolstvu Grálu sú rozšírením Posolstva. Kto im chce rozumieť, musí poznať Posolstvo. Je to celok, ktorý musí byť dodržiavaný v predpísanom poradí, ak sa má stať pravým vedením. Prístup k Doznievaniu je preto podmienený prihlásením, ktorému predchádza nutnosť poznať správne odpovede na otázky, a tým preukázať znalosť knihy Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu. Registráciou získate aj možnosť vyhľadávania v prednáškach.


Citáty z knihy

Poslední, to znamená, konečný soud přijde jednou pro každé hmotné světové těleso, avšak neděje se tak ve stejnou dobu v celém stvoření.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Poslední soud

Živá tvůrčí síla, která lidmi proudí, nabere společně ucelenou vůlí vytvořené myšlenky jemnohmotné a uzavře je nezvratně do formy, kterou vyjadřuje vůli této myšlenky. Tedy něco skutečné, živé, které stejnorodostí tohoto světa myšlenkových forem, vlivem zákona přitažlivosti stejného druhu přitahuje nebo se přitahovat nechá, podle své vlastní síly.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Myšlenkové formy

Každý myslící člověk musel již přijíti na to, že Syn Boží a Syn Člověka nemohou býti jedno! Rozdíl jest vyjádřen zcela zřetelně ve slovech samotných.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Syn Člověka

Sila chcenia! Táto tak mnohými netušená moc, ktorá ako nikdy nezlyhávajúci magnet priťahuje rovnaké sily, čím rastie ako lavína, zlučuje sa s duchovne podobnými vplyvmi a pôsobí spätne, až dosiahne znovu východisko, teda pôvod, alebo lepšie povedané pôvodcu, a nesie ho vysoko nahor ku Svetlu, alebo ho vtlačí hlbšie do bahna a špiny! Vždy spôsobom, akým to pôvodca sám kedysi chcel.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Prebuďte sa!

Žena měla a mohla být nyní svými cennějšími duchovními vlastnostmi, dokonalejší než muž, jen kdyby se snažila své cítění více a více harmonicky zjasňovat, čímž by se stalo mocí, která by převratně a vysoce podporujíc musela působit na celé stvoření. Bylo to však žel, v první řadě její selhání, když obětovala hříčkám mocné citové síly, jež jí byly propůjčeny, a které dokonce ještě zakalila a znečistila pocity a fantazií.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Stvoření člověka

Lidově řečeno: Pravá víra musí být tedy silou, která vyzařujíc z ducha člověka, proniká jeho tělo a krev a stává se tak jedinou přirozenou samozřejmostí. Ničím vyumělkovaným, ničím vynuceným, ničím naučeným, nýbrž jen životem!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Víra

Síla modlitby není schopna jí vymrštit nebo vytlačit vzhůru, nýbrž jen čistota v její odpovídající lehkosti.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Modlitba

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt