Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Magyar
Česky
Slovensky
Pravda. Jednoduchá a jasná. Oslobodzujúca a prinášajúca Svetlo. Ale aj prísna a spravodlivá. Večná, nemenná Pravda.

Pravda môže byť vo svojej prirodzenej prostote chápaná všetkými. Je ju možné nájsť v prírodných zákonitostiach, fyzikálnych zákonoch, ale aj v každodennom živote, ak ju len človek vidieť chce. Pravda je ukazovateľom cesty k duchovnému uvedomeniu, cestou k nájdeniu stratenej harmónie a k životu podľa Božej vôle, ktorá je nezávislá na ľudských prianiach. Múdro koná ten, kto sa snaží Pravdu spoznať a podľa nej prispôsobiť svoj život.

Knihy od Abdrushina

Kniha Vo Svetle Pravdy je čistým zdrojom poznania pre tých, ktorí skutočne hľadajú Pravdu. Čítanie knihy vyžaduje pozornosť a precítenie písaného duchom, ale aj bezohľadné skúmanie. Viac o knihe sa dozviete v úvodnom texte sprievodné slovo.

Slovenský preklad pôvodného vydania obsahuje v knihách Vo Svetle Pravdy, Posolstvo Grálu od AbdrushinaDoznievanie k Posolstvu Grálu spolu 201 prednášok. Ak si chcete dielo Vo Svetle Pravdy stiahnuť v elektronickej podobe, kliknite na obrázok knihy vedľa obsahu.

Prednášky Doznievania k Posolstvu Grálu sú rozšírením Posolstva. Kto im chce rozumieť, musí poznať Posolstvo. Je to celok, ktorý musí byť dodržiavaný v predpísanom poradí, ak sa má stať pravým vedením.


Citáty z knihy

Člověk však chce panovat nad něčím, jemuž samostatnému působení je neustále podroben a podroben zůstane. Ve své domýšlivosti má za to, že již vládne silou, jestliže se naučil pro své účely používat jen malé výběžky vyzařování, nebo když ve zcela malé míře využívá účinků vzduchu, vody a ohně!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Uctívání Boha

Vaším bytím máte dávať svojmu blížnemu, vaším spôsobom! Nie snáď bezpodmienečne peniazmi a majetkom. Potom by boli nemajetní predsa vylúčení z možnosti dávania. A v tomto bytí, „v dávaní seba“, v styku s vaším blížnym, v ohľade a úcte, ktoré mu dobrovoľne ponúkate, spočíva „milovanie“, o ktorom nám Ježiš hovoril, a spočíva tiež i pomoc, ktorú svojmu blížnemu poskytujete, pretože on tým mení sám seba, alebo je schopný dosiahnuť svojej výšky, pretože v tom môže zosilnieť.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Vzostup

Tam, kde muž není schopen vzhlížet k ženě v jejím ženství, nemůže vzkvétat žádný národ, žádný lid!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Bdi a modli se!

Trvalým dobrým chtěním ve všem myšlení a konání, proudí zpětně ze stejnorodého zdroje stálá posila, takže právě dobro v člověku bude sílit a sílit, z něho vycházet a zejména pak utvářet jeho jemnohmotné okolí, které ho obklopuje jako ochranný obal, podobně jako vrstva vzduchu kolem země, poskytující jí ochranu.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Osud

Vzdejte Bohu úctu dokonalosti! Pak najdete v ní klíč k nerozřešeným záhadám všeho bytí. –

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Bloudění

Člověk nezná jásavý dík v radostném prožitku vědomého bytí, jehož mu bylo dopřáno za spolupůsobení ve velkém stvoření, působí-li ku blahu celého svého okolí, jak to Bůh chtěl a právem od něho očekává! Člověk ani netuší, že právě to a jedině to chová v sobě jeho skutečné vlastní blaho, jeho pokrok a vzestup.

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Otčenáš

Lidově řečeno: Pravá víra musí být tedy silou, která vyzařujíc z ducha člověka, proniká jeho tělo a krev a stává se tak jedinou přirozenou samozřejmostí. Ničím vyumělkovaným, ničím vynuceným, ničím naučeným, nýbrž jen životem!

Posolstvo Grálu od Abdrushina: Víra

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt