Vo Svetle Pravdy

Posolstvo Grálu od Abdrushina


1.KNIHA ◄ ► 2.KNIHA
Deutsch
English
Francais
Español
Português
Русский
Український
Italiano
Magyar
Česky
Obsah


4. Vzostup

Nezaplietajte sa do sietí, vy, ktorí túžite po poznaní, ale sa staňte vidiacimi!

Prostredníctvom večného zákona na vás tlačí nezmeniteľná nutnosť odpykania, ktorú nikdy nemôžete preniesť na niekoho iného. Čo ste si na seba uvalili svojimi myšlienkami, slovami a skutkami, nemôže vyriešiť nikto iný ako vy sami! Uvážte, že inak by bola Božská spravodlivosť len prázdnym zvukom, s ktorou by sa aj všetko ostatné zrútilo do trosiek.

Preto sa osloboďte! Neváhajte ani hodinu stanoviť tejto nutnosti odpykania hranicu! Poctivé chcenie k dobrému, k lepšiemu, ktorému sa úprimne precítenou modlitbou dostáva väčšej sily, prináša vykúpenie!

Bez poctivého, pevného chcenia k dobrému nemôže nikdy nastať odpykanie. Neustále si bude nízke samo dodávať vždy znovu novú potravu k ďalšiemu pretrvaniu, a tým vyžadovať znova a znova nové odpykanie, bez prestania, takže sa vám toto stále obnovovanie sa javí iba ako jediná neprávosť alebo utrpenie! Je to však celá reťaz bez konca, stále sa nanovo naväzujúca, ešte skôr, ako sa predchádzajúce mohlo uvoľniť. Neexistuje potom nikdy vykúpenie, pretože to vyžaduje neustále odpykávanie. Je to ako reťaz, ktorá vás drží prikovaných k zemi. Pritom je veľmi veľké riziko, že sa to ešte prehĺbi. Preto sa konečne vzchopte k dobrému chceniu, vy, ktorí ste ešte v tomto pozemskom živote, alebo podľa vašich pojmov už na onom svete! Pri stálom dobrom chcení musí prísť koniec všetkému odpykávaniu, pretože dobré chcenie, a aj také konanie, neposkytuje novú potravu na obnovenie nutnosti odpykávania. A tým potom nastáva oslobodenie, vykúpenie, jedine ktoré pripúšťa vzostup ku Svetlu. Počujte túto výstrahu! Nie je pre vás žiadna iná cesta! Pre nikoho!

Tým však tiež dostane každý istotu, že nikdy nemôže byť príliš neskoro. Nepochybne pre jednotlivý čin, ktorý máte neskôr odpykať, odčiniť, ale v okamihu, keď ozajstne nastolíte vaše úsilie k dobrému, stanovíte medzník pre koniec vášho odpykávania, a buďte si istí, že tento koniec raz prísť musí a váš vzostup tým začne! Potom môžete radostne prikročiť k odčineniu všetkých trestov. Čo vás potom ešte stretne, deje sa k vašej spáse a nesie vás k hodine vášho vykúpenia a približuje k oslobodeniu.

Chápete teraz význam toho, keď vám radím začať so všetkou silou dobré chcenie a čisté myslenie? Aby ste od neho nikdy neupúšťali, ale so všetkou túžbou, všetku energiou sa k nemu primkli? Povznesie vás vysoko! Zmení vás i vaše okolie! Uvážte, že každá pozemská životná cesta je krátkou školou, a že s odložením tela nenastáva pre vás samotných žiadny koniec. Budete trvalo žiť alebo trvalo zomierať! Trvalo užívať šťastia alebo trvalo trpieť! Kto sa domnieva, že pozemským pohrebom je pre neho aj všetko vybavené, všetko vyrovnané, ten nech sa obráti a odíde svojou cestou, pretože tým chce len oklamať sám seba. Zdesene bude potom stáť pred Pravdou a jeho cesta utrpenia začne... musí začať! Jeho pravé ja, vyzlečené z ochrany jeho tela, ktorého hutnosť ho obklopovala ako hradby, bude potom rovnorodým pritiahnuté, obklopené a zadržané.

Vzchopenie sa k ozajstnému chceniu k lepšiemu, ktoré ho oslobodzuje a povznáša vyššie, mu bude ťažké, dlhú dobu nemožné, pretože je podrobený len vplyvu okolia, ktoré v sebe nenesie žiadnu takú svetlú myšlienku, ktorá by ho mohla prebudiť a podporiť. Musí dvojnásobne trpieť medzi všetkým tým, čo sám vytvoril.

Z tohto dôvodu je potom postup nahor oveľa ťažší, než v mäse a krvi, kde kráča dobro vedľa zla, čo umožňuje len ochrana pozemského tela, pretože... tento pozemský život je školou, kde sa každému „ja“ poskytuje možnosť ďalšieho vývoja podľa jeho slobodnej vôle. Preto sa konečne vzchopte! Ovocie každej vašej myšlienky dopadá na vás späť, tu alebo tam a vy ho máte požívať. Žiadny človek nemôže uniknúť tejto skutočnosti! Ako vám prospeje to, keď bojazlivo pred touto skutočnosťou strkáte hlavu do piesku ako pštros? Pozerajte sa predsa skutočnosti smelo do tváre! Tým si to iba uľahčíte, pretože tu môžete ísť vpred rýchlejšie! Začnite! Ale s vedomím, že staré musí byť úplne vyrovnané. Nečakajte ako mnohí blázni, že vám šťastie hneď na to spadne dverami aj oknami do lona. Snáď má mnohý medzi vami ešte uvoľniť ohromnú reťaz. Ale kto preto zmalomyseľnel, škodí si len sám, pretože mu to nemôže byť ušetrené ani odňaté. Váhaním si všetko len sťažuje a snáď na dlhú dobu znemožňuje. To by mu malo byť podnetom, aby naďalej nepremeškal ani hodinu, pretože až s prvým krokom začína žiť! Blaho tomu, kto sa vzchopí, pretože sa to bude od neho uvoľňovať, článok za článkom. Môže sa rútiť vpred obrovskými skokmi, s jasotom a vďakou odstraňovať aj posledné prekážky; pretože je voľný!

Kamene, ktoré pred neho jeho doterajšie falošné pôsobenie navŕšilo ako stenu, ktorá musela brániť jeho postupu vpred, nebudú snáď teraz odstránené, ale naopak starostlivo pred neho položené, aby ich spoznal a prekonal, pretože musí napraviť všetky chyby. Avšak s údivom a obdivom vidí zakrátko lásku, ktorá vládne pri tom okolo neho, akonáhle len prejaví dobrú vôľu. Cesta je mu uľahčovaná s nežnou šetrnosťou tak, ako dieťaťu matkou pri jeho prvých krôčkoch. Ak sú v jeho doterajšom živote veci, ktoré ho v tichosti úzkostlivo ľakali a ktoré by chcel najradšej nechať navždy spať... ocitne sa nečakane tesne pred nimi! Musí sa rozhodnúť a konať. Nápadne bude k tomu okolnosťami nútený. Ak sa potom odváži urobiť prvý krok v dôvere vo víťazstvo dobrého chcenia, potom sa uvoľní osudový uzol, on ním prejde, a je od neho oslobodený.

Ale akonáhle je vyriešená táto vina, nastupuje už k nemu v nejakej forme iná, akoby sa tiež dožadovala vyriešenia. Tak praskajú obruče, ktoré ho museli obmedzovať a tiesniť, jedna za druhou. Je mu tak ľahko! A pocit ľahkosti, ktorý mnohý z vás určite už niekedy zažil, nie je žiadny klam, ale účinok skutočnej udalosti. Duch takto zbavený tlaku je ľahko a rýchlo, podľa zákona duchovnej tiaže, povznesený do takej oblasti, ktorá zodpovedá jeho ľahkosti. Tak to musí ísť stále nahor, v ústrety vytúženému Svetlu. Zlé chcenie stláča ducha dolu a robí ho ťažkým, dobro ho však ženie nahor.

Veľký majster Ježiš ukázal vám tiež preto už urovnanú cestu, ktorá vedie neomylne k cieľu; lebo hlboká pravda spočíva v prostých slovách: „Miluj blížneho svojho ako seba samého!

Tým dal kľúč ku slobode, ku vzostupu! Ako to? Pretože ako nedotknuteľné platí: Čo robíte blížnemu, to konáte v skutočnosti len pre seba! Pre seba samého, pretože všetko podľa večných zákonov padá na vás späť, dobro alebo zlo, či už teraz tu alebo tam. Príde to! Preto je vám tým najjednoduchším spôsobom ukázaná cesta, ako máte chápať krok k dobrému chceniu. Vaším bytím máte dávať svojmu blížnemu, vaším spôsobom! Nie snáď bezpodmienečne peniazmi a majetkom. Potom by boli nemajetní predsa vylúčení z možnosti dávania. A v tomto bytí, „v dávaní seba“, v styku s vaším blížnym, v ohľade a úcte, ktoré mu dobrovoľne ponúkate, spočíva „milovanie“, o ktorom nám Ježiš hovoril, a spočíva tiež i pomoc, ktorú svojmu blížnemu poskytujete, pretože on tým mení sám seba, alebo je schopný dosiahnuť svojej výšky, pretože v tom môže zosilnieť.

Z toho plynúce spätné žiarenia vás nesú vo vašom vzájomnom pôsobení rýchlo nahor. Ich prostredníctvom dostávate stále novú silu. Zvučným letom môžete potom spieť Svetlu v ústrety...

Úbohí blázni, ktorí sa ešte môžu pýtať: „Čo pri tom získam, keď odložím tak veľa zvyklostí a zmením sa?“ Je to snáď obchod, ktorý má byť uzavretý? A keby získal len sám o sebe ako človek ako taký v povznesení svojho bytia, tak by bola odmena už dostatočná. Ale je toho nekonečne viac! Opakujem: So začiatkom dobrého chcenia stavia každý zároveň medzník pre ukončenie potreby svojho odpykávania, ktoré musí naplniť, a ktorému nikdy nemôže uniknúť. Nikto iný v tomto ohľade nemôže za neho nastúpiť. Svojím rozhodnutím teda kladie koniec nutnosti odpykávania na dohľad. To je hodnota, ktorú nie sú schopné vyvážiť všetky poklady sveta. Snaží sa tým zbaviť otrockých reťazí, ktoré si sám trvalo koval. A preto nahor zo spánku, ktorý vyčerpáva. Nechajte konečne nastať prebudenie!

Preč s opojením, ktoré prináša ochromujúcu predstavu, že vykúpenie Spasiteľom sa stalo sprievodným listom pre to, aby ste váš dlhý bezstarostný život mohli otročiť svojmu „sebectvu“, keď sa ešte nakoniec stanete veriacimi, obrátite sa a odídete z tejto zeme vo viere v Spasiteľa a jeho dielo! Je blázon, kto očakáva od Božstva také biedne, neúplné a kusé dielo! To by znamenalo pestovanie zla! Myslite na to a osloboďte sa!

Posolstvo Grálu od Abdrushina


Obsah

[Posolstvo Grálu od Abdrushina]  [Doznievanie k Posolstvu Grálu] 

kontakt